Algemene verkoopsvoorwaarden

Voorwoord

Voor de toepassing van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden krijgen de termen beginnend met een hoofdletter de betekenis die hen in artikel 13 hierna genoemd « Definities » werd toegekend.
De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Producten (auto onderdelen en auto accessoires) die door het Bedrijf worden verkocht via de Website en die in België worden geleverd.
De klant van het Bedrijf aanvaardt de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud, zodra hij deze middels een elektronische klik aankruist, voorafgaand aan het plaatsen van zijn Bestelling.

Het Bedrijf is een gecertificeerd lid van BeCommerce en respecteert de regels opgenomen in de Becommerce gedragscode.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden en de Bestellingsbevestiging zijn de Overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant voor de levering van de Producten in België.
Alle andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

De Overeenkomst kan niet worden gewijzigd tenzij het Bedrijf schriftelijk of per e-mail aanvaardt om deze te wijzigen.

De informatie opgenomen in reclamewerken, brochures en elk ander geschreven document rechtstreeks aangeleverd door de agenten of werknemers van het Bedrijf en/of verspreid of gecommuniceerd op welke wijze dan ook en voornamelijk via internet vormen een uitnodiging tot onderhandelingen en hebben geen contractuele waarde.


1. Precontractuele informatie

De Klant wordt op de hoogte gesteld van het feit dat de op de Website te koop aangeboden Producten nieuw zijn, conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn.
Het Bedrijf verkoopt geen tweedehands Producten via de Website.

Door de huidige algemene verkoopsvoorwaarden aan te kruisen erkent de Klant:

 • volledige beslissingsbevoegdheid te hebben of te beschikken over de toestemming van de bevoegde persoon alvorens een Bestelling te plaatsen bij het Bedrijf;
 • kennis te hebben genomen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en van de essentiële kenmerken van de Producten die hij bestelt; de essentiële kenmerken staan vermeld op het technische fiche van de Producten op de Website; in dit opzicht verduidelijkt het Bedrijf dat de foto’s van de Producten die op de Website te koop worden aangeboden zo trouw mogelijk zijn, maar dat zij geen perfecte gelijkenis met de aangeboden Producten kunnen garanderen; de foto’s op de Website zijn dus louter indicatief en het Bedrijf kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien de Klant van mening is dat hij onvoldoende in staat is om het (de) Product(en) dat (die) het meest geschikt is (zijn) voor hem te kiezen, dient hij zich te laten bijstaan door een door hem gekozen Adviseur. In elk geval heeft de Klant de mogelijkheid om per e-mail / telefoon contact op te nemen met het Bedrijf teneinde bijkomende informatie te verkrijgen over de Producten die op de Website staan.


2. Bestelling

2.1. Opname van de bestelling

De klant kan zijn bestelling enkel via de website of telefoon plaatsen.

Het Bedrijf wenst de Klant erop te wijzen dat de online Bestelling via de Website beveiligd is.
Het Bedrijf wenst de Klant er tevens op te wijzen dat wanneer, ingeval van online Bestelling via de Website, gegevens verkeerd of onvolledig worden ingetikt (vooral het adres van de bestemmeling) dit kan leiden tot fouten in de uitvoering van de Bestelling (voornamelijk in de levering) waarvoor het Bedrijf in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld.

De Klant dient aandachtig na te gaan of de volgende gegevens correct zijn: besteld(e) Product(en), bestelde hoeveelheid en leveringsadres van de Bestelling.

2.2. Bestellingsbevestiging

Indien het Bedrijf de Bestelling aanvaardt, maakt zij die aanvaarding bekend door het verzenden van een Bestellingsbevestiging naar het e-mailadres van de Klant. Deze mail bevat een samenvatting van de bestelling en een link naar de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, met wettige reden, de bestelling van een klant te weigeren, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.

2.3. Annulering van de Bestelling

2.3.1 Annulering van de Bestelling door het Bedrijf

Een Bestelling kan ten alle tijden door het Bedrijf worden geannuleerd ingeval van :

 • onbeschikbaarheid van het (de) Product(en) en/of onmogelijkheid tot levering van de Dienst(en) waarvoor een dienstorder werd geplaatst;
 • gebrek aan betaling door de Klant van de Prijs van de Bestelling binnen de toegestane termijn, zoals hierna vermeld in artikel 4.1;
 • overmacht (i.e. onvoorziene vertraging in de leveringen of foutieve leveringen door de leveranciers).

Onbeschikbaarheid van het (de) bestelde Product(en)
Hoewel het Bedrijf alles in het werk stelt om de Producten vermeld op de Bestellingsbevestiging te leveren, kan het echter gebeuren dat bestelde Producten of Diensten niet aan de Klant geleverd kunnen worden omdat, bijvoorbeeld, grote schommelingen in de stock niet toelaten om de absolute beschikbaarheid ervan te garanderen.

2.3.2 Annulering van de Bestelling door de Klant

Een Bestelling kan door de Klant worden geannuleerd ingeval van:

 • vertraging in de levering van het (de) Product(en) die door de Klant werd(en) besteld zoals hierna aangegeven in artikel 5.2;
 • transportschadegevallen of indien het aantal geleverde Producten niet overeenkomt, vastgesteld overeenkomstig de voorwaarden hierna vermeld in artikel 5.5;
 • (het) de Product(en) die aan de Klant werd(en) geleverd kwalitatief niet overeenstem(t)(men), zoals vereist in artikel 5.6;
 • de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, zoals hierna aangegeven in artikel 6.1 of ingeval van vergissing bij het (de) bestelde Product(en) door de Klant.

2.4. Gevolgen van de annulering van de Bestelling

Ingeval van annulering van de Bestelling omwille van redenen uiteengezet in boven genoemde artikelen 2.3.1 en 2.3.2 :

 • de betalingen die reeds werden uitgevoerd door de Klant en die werden ontvangen door het Bedrijf zullen hem worden terugbetaald op de bankrekening van de klant, via overschrijving of op zijn PayPal-rekening, met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadevergoeding, conform de wettelijke bepalingen die binnen de Benelux landen van toepassing zijn, binnen een termijn van maximum dertig (30) dagen volgend op de dag waarop de Klant zijn Bestelling heeft doorgegeven;
 • de terugzendkosten zijn voor rekening van de Klant overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 hierna vermeld.

3. Prijs

3.1. Catalogusprijs

De verkoopprijs van een Product of Dienst wordt vrij bepaald door het Bedrijf; deze prijzen kunnen ten alle tijden variëren. Het Bedrijf probeert de Prijsschommelingen van de te koop aangeboden Producten en Diensten zo spoedig mogelijk op te vangen, door de referenties op de Website zo vaak mogelijk te updaten.

In elk geval zal de Prijs die op het ogenblik van de Bestelling van kracht is, de Prijs zijn die aan de Klant gefactureerd wordt.

Alle prijzen worden vermeld op de Website en worden uitgedrukt in euro, met inbegrip van alle taksen, maar zijn exclusief verzendingskosten.

3.2. Facturen

De totale Prijs van de Bestelling (T.P.B.), bestaande uit de bijkomende leveringskosten waarnaar respectievelijk in artikel 3.1 wordt verwezen, zal worden opgenomen op de Factuur die door het Bedrijf wordt opgemaakt na bevestiging van de Bestelling. De Factuur zal aan de Klant ter beschikking worden gesteld via de Website, via zijn persoonlijke rekening.


4. Betaling van de Producten en/of Diensten

4.1. Betalingsmodaliteiten

De Klant kan de Producten betalen volgens de modaliteiten opgenomen onder de rubriek « betalingswijze » vermeld op de Website, i.e., via bankkaart (VISA, Mastercard, Maestro), PayPal, overschrijving. De Klant dient de betaling in euro te voldoen.
De online betaling wordt beveiligd door Adyen, een organisatie gespecialiseerd in beveiligde online transacties.

Bij de opgave van de Bestelling dient de Klant aan het Bedrijf te garanderen dat hij over de eventueel nodige toestemming beschikt om de betaalwijze te gebruiken.

Indien de Klant via overschrijving betaalt, zal (zullen) het (de) Product(en) en de Dienst(en) maar worden geleverd of uitgevoerd na ontvangst van de betaling.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om bij elke betaling een fotokopie te vragen van de identiteitskaart en een bewijs van adres van de koper.

Om fraude op internet tegen te gaan, kan informatie over bestellingen ter controle aan een derde worden verstrekt.

Alle betalingen die op de website worden uitgevoerd, worden getoetst en gecontroleerd. Teneinde vertragingen ingevolge deze controles te vermijden, raadt het Bedrijf de Klant aan volgende gegevens te verstrekken bij zijn Bestelling:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer van elk opgegeven adres

Indien noodzakelijk kunnen bijkomende inlichtingen worden gevraagd of zelfs geëist van de Klant teneinde zijn Bestelling te valideren.

Ingeval van risico op niet-betaling van een transactie behoudt het Bedrijf zich het recht voor om geen gevolg te geven aan de bestelling.


5. Levering van de Producten of Diensten

5.1. Leveringsplaats

Het Bedrijf levert de Producten enkel op het leveringsadres dat is aangeduid op de Bestelling.
Mister Auto heeft websites in verschillende landen, een klant kan echter alleen een bestelling plaatsen op de site van het land van levering. Voor België : mister-auto.be

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij bij de Bestelling opgeeft: ingeval van vergissing bij het ingeven van de adresgegevens van de bestemmeling van de levering, kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor het onmogelijk kunnen leveren van het (de) Product(en).

Na betaling van de Bestelling kunnen wijzigingen in het leveringsadres van het (de) Product(en) of Dienst(en) niet meer worden aanvaard. De Klant kan echter wel, op eigen risico, aan de Bezorger vragen om het leveringsadres te wijzigen. In dat geval kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vergissingen bij de levering of voor verlies van het pakket door de Bezorger.

5.2. Levertermijn

Het (de) Product(en) en/of Dienst(en) word(t)(en) gewoonlijk geleverd en/of uitgevoerd binnen een termijn van 3 tot 5 werkdagen vanaf de Bestelling (met uitzondering van weekends en feestdagen). De termijn kan aanzienlijk langer zijn voor moeilijk bereikbare gebieden. Het tijdsbestek tussen het opgeven van de Bestelling en de eerste levering door de Bezorger op het adres door de Klant opgegeven wordt bepaald door 2 factoren:

1. de voorbereidingstijd (24 tot 48h) = betaling, voorbereiding en verzorging van de bestelling door de Bezorger.
2. de leveringstijd van uw bestelling door de Bezorger (48 tot 72h). De Klant ontvangt een e-mail wanneer zijn bestelling bij ons vertrekt.

De data van levering en verzending zijn louter indicatief en brengen geen contractuele verplichtingen met zich mee.
Ingeval van een uitzonderlijke vertraging bij de verzending, zal de Klant daarover in elk geval een e-mail ontvangen.

5.3. Gedeeltelijke levering

Wanneer een Klant meerdere Producten of Diensten heeft besteld, kunnen, ingeval van onbeschikbaarheid van één of meerdere Producten op datum van verzending van de Bestelling, enkel de Producten worden geleverd die op deze datum beschikbaar zijn.

In dat geval zal het Bedrijf de prijs van het Product of de Dienst dat/die niet werd geleverd, terugbetalen.

5.4. Overdracht van risico

De overdracht van risico aan de Klant geschiedt op het tijdstip van de levering van de Producten.

5.5. Ontvangst van de Producten

De levering zal worden uitgevoerd door een Bezorger, als bewijs van levering zal een papieren of elektronische ontvangstbon, de Leveringsbon genaamd, door de Klant en/of de bestemmeling aangeduid door de Klant, ondertekend worden.

Ingeval van transportschadegevallen, indien het (de) geleverde Product(en)/Dienst(en) niet overeenstem(t)men met de Bestelling, of ingeval van een vergissing door de Klant die op voorhand ter kennis werd gebracht van het Bedrijf overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 6.3, is de bestemmeling gehouden, bij ontvangst, zijn voorbehoud rechtstreeks op de leveringsbon te verduidelijken.

Hiertoe dient de Klant de inhoud, de juistheid en de staat van het (de) Product(en) bij levering te controleren.

Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de Klant, of zijn gemachtigde, de leveringsbon van de Bezorger ondertekent.

Indien de Klant een voorbehoud maakt, dient hij de levering verplicht te weigeren en dient hij van de Bezorger te eisen dat die het (de) Product(en) onmiddellijk terugneemt, daar hij vooraf de naleving van de terugnamevoorwaarden vermeld onder artikel 6.4 c) voor het (de) Product(en) heeft gecontroleerd.

Bij gebreke aan een voorbehoud vermeld op de Leveringsbon zal een klacht van de Klant niet door het Bedrijf worden aanvaard indien een verkeerd aantal Producten werd geleverd of ingeval van zichtbare gebreken aan het (de) geleverde Product(en).

Latere klachten zijn enkel mogelijk ingeval van een gebrek aan conformiteit in de aard van het (de) geleverde Product(en), deze klachten dienen te gebeuren overeenkomstig artikel 5.6 of als wettelijke garantie bij verborgen gebreken opgenomen onder artikel 8.

Wanneer de Klant het (de) bestelde Product(en) weigert bij de levering, kan dit als ongerechtvaardigd worden beschouwd indien de Klant het bestaan van de afwijkingen aangeduid op de Leveringsbon niet kan aantonen. Ingeval van een ongerechtvaardigde weigering van het (de) Product(en) kan het Bedrijf een forfaitaire vergoeding eisen van € 29 T.P.B. per afzonderlijk Product geleverd in België.

Indien het Bedrijf de afwijkingen daadwerkelijk vaststelt, zal de Bestelling van de Klant geannuleerd worden en zullen de gevolgen beschreven onder artikel 2.4 van kracht zijn, met uitzondering daarvan dat de Klant geen terugzendkosten moet betalen met betrekking tot de onmiddellijke terugname van het (de) Product(en) door de Bezorger.

De Klant dient een nieuwe Bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

5.6. Klachten

5.6.1 Behandeling van klachten

Als de geleverde producten niet overeenstemmen met wat de klant besteld heeft (verkeerde referentie),dient de klant dit, als hij het niet op de leverbon heeft aangegeven, per mail of per telefoon aan Mister Auto door te geven. Dit dient binnen 15 (vijftien) dagen na leverdatum te gebeuren, anders zal de klacht niet geaccepteerd worden. Bij het doorgeven van de klacht dient de klant de volgende informatie te vermelden:

 • Bestellingnummer;
 • Referentie(s) en aantal geleverde Producten;
 • Referentie(s) van de ontvangen Producten;
 • Exacte reden van de klacht.

Indien het Bedrijf het gebrek aan conformiteit daadwerkelijk vaststelt, zal de Bestelling van de Klant geannuleerd worden en zullen de gevolgen beschreven onder artikel 2.4 en 6.2 van kracht zijn.

De Klant dient een nieuwe Bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

Klachten die bij het bedrijf zijn ingediend, worden binnen 14 dagen na ontvangstdatum beantwoord. Als een klacht een voorspelbare langere verwerkingstijd vereist, stuurt het bedrijf binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging en geeft hij aan de consument aan wanneer hij een gedetailleerder antwoord kan verwachten.

5.6.2 Geschillen

Mocht u nog altijd ontevreden zijn na bemiddeling van de bemiddelingsdienst, kunt u er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie van BeCommerce.

 • Op de contracten tussen de onderneming en de consument is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, op voorwaarde dat het internationaal privaatrecht het toestaat.
 • De geschillen tussen de consument en de onderneming met betrekking tot de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst gerelateerd aan de te leveren of geleverde goederen en diensten door de ondernemer kunnen door de consument worden voorgelegd aan BeCommerce.
 • Een klacht kan pas door de BeCommerce Geschillencommissie behandeld worden indien de consument eerst de interne klachtenprocedure heeft aangewend binnen een redelijke termijn.
 • De onderneming is gebonden aan de keuze van de consument om een geschil voor te leggen aan BeCommerce.
 • Indien de onderneming zijn tussenkomst vraagt, moet de consument zich schriftelijk uitdrukken binnen de 5 weken volgend op de geschreven vraag van de onderneming om aan te geven of het zelf wenst te doen of hij het geschil door de bevoegde rechter wil laten behandelen. Indien de onderneming niet geïnformeerd werd over de keuze van de consument binnen een termijn van 5 weken, heeft hij de bevoegdheid om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 • BeCommerce doet uitspraak volgens de voorwaarden uit de interne gedragscode. De uitspraken van de Geschillencommissie zijn bindend.
 • De Geschillencommissie zal geen klacht behandelen of zal niet stoppen met de behandeling ervan indien een uitstel van betaling is verleend aan de onderneming, als deze laatste failliet is of als hij een einde heeft gesteld aan zijn professionele activiteiten, vooraleer de klacht behandeld is tijdens een gehoorzitting van de commissie en vooraleer een definitieve uitspraak is gedaan.

6. Recht van de Klant om de Producten terug te zenden

6.1. Herroepingsrecht

Indien de Klant een niet-professionele consument is en hij niet tevreden is over één van de aangekochte Producten of Diensten, kan hij, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving in het land van levering (België), het (de) Product(en) terugzenden of de bestelling van de Dienst in kwestie annuleren indien hij contact opneemt met het Bedrijf binnen een termijn van 15 werkdagen vanaf de levering van het (de) Product(en) (handtekening op de gedateerde Leveringsbon geldt als datum van levering). De Klant dient in dit geval een verzoek tot terugbetaling op te sturen naar het Bedrijf.

Dit kan de klant doen door een e-mail te sturen naar het Bedrijf via [email protected], een brief te sturen naar het volgende adres: Mister-Auto Service Client, 19 Rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne, Frankrijk (dit adres is enkel een postadres), of een bericht sturen via zijn Persoonlijke Account. De klant kan hiervoor gebruik maken van het herroepings-formulier (PDF-versie).

Mits naleving van bovenvermelde termijn van 15 (vijftien) Werkdagen, zal de Klant vergoed worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf leveringsdatum van het (de) Product(en) of van het afsluiten van de bestelling van de Dienst(en) in kwestie.

De retourkosten zijn voor de rekening van de Klant. Wanneer de Klant gebruik wil maken van de retouroptie van Mister-Auto, beschikbaar via het persoonlijke Account, dan wordt er een forfaitair bedrag van € 8.95 (vervoer) voor het (de) teruggezonden Product(en) afgetrokken van de vergoeding voor de Producten.

De Klant kan aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele waardevermindering van het (de) Product(en) die voortkomen uit het anders dan noodzakelijk hanteren van het (de) Product(en) om de aard, kenmeren en werking ervan vast te stellen. In dit geval behoudt het Bedrijf zich het recht om een vermindering van de totale retourprijs toe te passen. Het Bedrijf zal in geen enkel geval gebruikte onderdelen aanvaarden.

Geen uitzonderingen van het herroepingsrecht.

6.2. Terugzending van Producten wegens niet-conformiteit uit hoofde van de aard van de Producten

Ingeval van niet-conformiteit uit hoofde van de aard van het (de) bestelde Product(en) en/of Dienst(en) bij de levering, kan de Klant, wanneer hij zijn klacht aan het Bedrijf heeft overgemaakt overeenkomstig de voorwaarden vermeld onder artikel 5.6, deze terugzenden aan het Bedrijf indien hij daarvoor de toestemming heeft gekregen volgens de voorwaarden onder artikel 5.6.

Indien de klacht van de Klant gegrond is, zullen geen terugzendkosten worden aangerekend voor het (de) bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden Product(en). De vergoeding van de terugzendkosten zal geschieden nadat de Klant een schriftelijk bewijsstuk heeft voorgelegd.

6.3. Terugzending van de Producten ingeval van vergissing bij Bestelling door de Klant

Ingeval van vergissing bij de Bestelling (referentie, bestemming, merk, hoeveelheid, adressen) dient de Klant contact op te nemen met het Bedrijf via e-mail of telefoon, ten laatste één uur na ontvangst van de Bestellingsbevestiging, teneinde de onmiddellijke annulering van zijn Bestelling te vragen. De annulering van de Bestelling kan, in voorkomend geval, leiden tot de gevolgen beschreven in artikel 2.4, meer bepaald:

 1. in het geval dat de verzending van het (de) Product(en) reeds werd voorbereid of de Dienst(en) werd(en) uitgevoerd op het ogenblik dat het Bedrijf het verzoek tot annulering van de Klant ontvangt, kan deze laatste niet anders dan de levering van het (de) Product(en) of de Dienst(en) te weigeren door aan de Bezorger te vragen de Bestelling onmiddellijk terug te zenden en door op de Leveringbon « geweigerd » te vermelden, zonder deze bon te ondertekenen.
 2. de vergoeding van het (de) bestelde, geleverde en vervolgens teruggezonden Product(en) zal in elk geval slechts plaatsvinden onder voorbehoud dat het (de) teruggezonden Product(en) door het Bedrijf werd(en) gecontroleerd en volledig en in goede staat werd(en) bevonden (niet-gebruikt en zonder montagesporen).

Met het product worden zowel het product als de verpakking ervan bedoeld. De verpakking mag in geen geval gescheurd, bevuild of beschreven worden.
Indien het artikel onvolledig of beschadigd wordt teruggezonden, behoudt MISTER-AUTO.BE zich het recht voor om de vergoeding te weigeren of om een vermindering tot 70% op de verkoopprijs van het Product toe te passen.
In het geval dat de Klant niet vergoed wordt of indien een vermindering wordt toegepast, zal de Klant hierover uitleg ontvangen via e-mail.

De Klant dient een nieuwe Bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

6.4. Voorwaarden voor het terugzenden van de Producten

Opdat het Bedrijf het (de) teruggezonden Product(en) zou aanvaarden dient de Klant de volgende stappen te ondernemen:

 1. contact opnemen met Mister Auto per mail via zijn klant account of per telefoon voor een vervoerbon te bekomen.
 2. het volledige en niet-beschadigde product terug in zijn oorspronkelijke verpakking stoppen.
 3. de originele verpakking in een beschermende verpakking stoppen.
 4. contact opnemen met de bezorger van Mister Auto om het pakket te komen ophalen.
 5. het pakket enerzijds en de vervoerbon anderzijds aan de bezorger teruggeven.

Het volgen van deze stappen laat toe dat het (de) Product(en) zo snel mogelijk en in goede staat de juiste bestemming bereik(t)(en). Indien de Klant deze stappen niet volgt, is het mogelijk dat het (de) teruggezonden Product(en) bij ontvangst niet word(t)(en) aanvaard.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om elk Product dat niet conform de regels werd teruggezonden, te weigeren.


7. Garantie

7.1. Algemeen

De producten die door het Bedrijf worden aangeboden zijn conform de geldende Europese wetgeving en de normen die in Europa van toepassing zijn.

De producten die door het Bedrijf worden verkocht mogen slechts worden gemonteerd op voertuigen of systemen aanbevolen door de constructeur of fabrikant of door een bevoegd persoon en enkel op zijn verantwoordelijkheid. Het Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde montage of het gebruik van een product dat niet is aangepast voor een bepaald voertuig.

Het bedrijft zorgt ervoor dat de producten voldoen aan het contract, aan de specificiteiten aangeduid op de site, aan redelijke kwaliteitseisen een aan de wettelijke bepalingen en/ of voorschriften van de autoriteiten op de datum van het contract.

7.2. Fabrieksgarantie

Sommige Producten hebben een fabrieksgarantie van doorgaans een jaar. Ingeval een product tijdens de garantieperiode defect raakt, worden de herstellingen verzekerd door de fabrikant in kwestie. De verzendingskosten van het Product naar de fabrikant zijn ten laste van de Klant.

7.3. Garantie voor verborgen gebreken

Overeenkomstig de wetgeving inzake garantie voor verborgen gebreken van toepassing in de Benelux geniet de Klant een wettelijke garantie voor verborgen gebreken. Enkel de Producten met een erkend verborgen gebrek kunnen het voorwerp uitmaken van een terugzending naar het Bedrijf omwille van deze reden.

Wanneer een Klant aangeeft dat een Product dat door het Bedrijf werd geleverd een verborgen gebrek heeft, dient hij het bewijs daarvan bij te brengen.

Zodoende dient de Klant een deskundigenonderzoek te vragen bij een erkend deskundige opdat die het verborgen gebrek zou bevestigen. Indien het deskundigenonderzoek aantoont dat een verborgen gebrek aanwezig is, dient het document dat dit aantoont zo spoedig mogelijk te worden overgemaakt aan de klantendienst van het Bedrijf.

Bij ontvangst van dit document zullen het nummer van de toestemming voor terugzending en de te volgen procedure voor het terugzenden van het Product door de klantendienst van het Bedrijf worden medegedeeld. De terugzendkosten voor het Product zijn ten laste van het Bedrijf.
Het Bedrijf zal de terugzending van het Product goedkeuren nadat het verborgen gebrek door de diensten van het Bedrijf werd vastgesteld. Zodra de terugzending door de diensten van het Bedrijf werd goedgekeurd, zal de aankoopprijs van het Product worden vergoed.

Onder voorbehoud van bewezen verborgen gebreken, kunnen de kosten voor het deskundigenonderzoek door het Bedrijf worden vergoed op vertoon van de factuur met betrekking tot deze kosten.

7.4. Uitsluiting van Garantie

De garantie is niet van toepassing op:

 • vervanging van verbruiksproducten (lampjes, borstels, batterijen, schijven, filters, stoppen, knijpers, plaatjes …);
 • afwijkend of foutief gebruik van de producten;
 • gebreken en gevolgen te wijten aan een gebruik waarvoor het product niet bestemd is (competitie …);
 • gebreken en gevolgen te wijten aan een uitwendige oorzaak.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Indien de Klant een niet-professionele consument is, kan niets in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden de aansprakelijkheid van het Bedrijf beperken of uitsluiten met betrekking tot het niet-nakomen van één van zijn verplichtingen krachtens een wettelijke bepaling van openbare orde.

8.2. Indien de Klant een professionele consument is :

 1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden beschrijven het geheel van verplichtingen en aansprakelijkheden van het Bedrijf met betrekking tot de levering van Producten en de uitvoering van Diensten;
 2. De enige verplichtingen en garanties die aan het Bedrijf zijn opgelegd, zijn deze die uitdrukkelijk in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen, met uitsluiting van alle andere garanties en/of verplichtingen;
 3. Het Bedrijf sluit hierdoor uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot de Producten of Diensten die eventueel op grond van een wettelijke bepaling (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de Overeenkomst. In het bijzonder is het Bedrijf er niet verantwoordelijk voor dat de Producten geschikt zijn voor de doeleinden van de Klant.

8.3. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies van inkomen, winst, contracten, gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit een onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid).

De totale aansprakelijkheid van het Bedrijf - ongeacht waaruit zij voortvloeit - is beperkt tot het bedrag dat de Klant voor de betreffende Product(en) en/of Diensten betaald heeft.


9. Overmacht

Zullen worden beschouwd als overmacht: oorlogstoestanden, lock-out, opstanden, stakingen, staatsgrepen, natuurrampen, en meer algemeen alle gevallen die door de rechtspraak van Belgische rechtbanken en hoven werden erkend met betrekking tot het onvoorziene, onweerstaanbare en uitwendige karakter van deze gebeurtenissen.

Het Bedrijf kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van zijn contractuele verplichtingen indien deze niet-uitvoering het gevolg is van overmacht en deze omstandigheden het Bedrijf redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend.


10. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

10.1 De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de huidige voorwaarden of het vervolg ervan zullen uitsluitend onderworpen worden aan:

 • de bevoegdheid van de rechtbanken van gemeen recht in het land van levering indien de Klant geen handelaar is.
 • de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Brussel (België) indien de Klant een handelaar is.

10.2 We zullen er altijd naar streven om het beste niveau van dienstverlening aan al onze klanten aan te bieden, maar indien u wenst om een klacht in te dienen, neem dan contact op met onze klantenservice via uw klant account of bel ons op 02 320 12 67 (lokaal tarief) en we zullen ons best doen om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Als het geschil doch onopgelost blijft, komt u in aanmerking om de Online Dispute Resolution platform van de Europese Commissie hieronder te kunnen gebruiken : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.3 Mocht u nog altijd ontevreden zijn na bemiddeling van onze klantenservice, kunt u er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie van BeCommerce. Voor meer informatie over de Geschillencommissie: https://www.becommerce.be/nl


11. Algemene bepalingen

11.1. De bepalingen van de huidige verkoopsvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant (hierna de « Overeenkomst ») gelet op de doelstelling ervan en vervangt en annuleert elke verklaring, onderhandeling, verbintenis, mondelinge of schriftelijke mededeling, aanvaarding, afspraak en voorafgaand akkoord tussen Partijen met betrekking tot de bepalingen die in deze overeenkomst worden voorzien of van toepassing zijn.

11.2. Indien door één der partijen wordt nagelaten enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen.

11.3. Indien om het even welke bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of onafdwingbaar zou zijn, dan zal deze bepaling ongeschreven geacht worden zonder daarbij te raken aan de afdwingbaarheid van alle overblijvende bepalingen.

11.4. Iedere wijziging van de Overeenkomst moet schriftelijk in een aanhangsel worden opgenomen middels gemeenschappelijk akkoord van de Partijen.


12. Bescherming van persoonsgegevens

12.1 Algemeen

Door zijn Bestelling te plaatsen verklaart de Klant zich ermee akkoord dat het Bedrijf de gegevens die via de Bestelling werden verzameld, mag opslaan, verwerken en gebruiken, teneinde de Bestelling te kunnen verwerken. Bepaalde informatie kan worden overgemaakt aan Bedrijven die instaan voor de levering van de Producten. Wanneer de Klant de bestelde Producten betaalt, zullen bepaalde gegevens die hij verstrekt, worden overgemaakt aan de bedrijven die instaan voor deze betaling.

De Klant geeft het Bedrijf toestemming om hem via e-mail commerciële boodschappen te sturen met betrekking tot Producten en Diensten van het Bedrijf.

12.2 Bescherming van uw e-mailadres

Mister Auto geeft uw e-mailadres niet door aan derden. Het zal alleen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden tussen het bedrijf en de klant. Deze communicatie bevat het versturen van onze Nieuwsbrief en e-mails met betrekking tot uw bestelling. Indien u zich geabonneerd heeft op de Nieuwsbrieven van onze partners zult u die eveneens op het aangegeven e-mailadres ontvangen. Alle e-mails van Mister Auto bevatten onderaan een link om het verzenden te stoppen. U kunt het abonnement op de Nieuwsbrief opzeggen via [email protected] Dit kan tevens schriftelijk naar het volgende adres: 19 rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne of telefonisch via 02 320 12 67 (lokaal tarief) van maandag tot/met vrijdag van 9u tot 16u.

12.3 Persoonsgegevens

De klant heft het recht om zijn persoonlijke gegevens te bekijken, te laten aanpassen en te verwijderen. Stuur al uw vragen betreffende de verwerking van uw gegevens naar: Mister Auto, Klantenservice, 19 rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne of via telefoon 02 320 12 67 (lokaal tarief) van maandag tot/met vrijdag van 9u tot 16u. U kan zich op elk moment en zonder de minste verantwoording verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

12.4 Cookies

Het bedrijf kan op zijn webpagina’s gebruiken maken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat de server van het bedrijf naar de harde schijf van uw computer stuurt (of naar elk mobiel apparaat met internettoegang, zoals een smartphone of een tablet). Deze cookies behouden informatie over uw gebruiksvoorkeuren (o.a taalkeuze) tijdens het surfen op onze pagina’s en informatie dat u op onze site ingeeft (o.a. login, email, paswoord). Aan de hand van een cookie kunt u als individu niet geïdentificeerd worden. Deze cookies blijven maximaal 90 dagen op uw device staan.

Er kunnen twee grote categorieën cookies worden onderscheiden: de functionele cookies en anderzijds de performance cookies.

 • De functionele cookies voldoen aan technische eisen, meer bepaald om een correcte en veilige verbinding met de website te kunnen garanderen. De klant kan deze cookies blokkeren via de instellingen van zijn browser. In dit geval, aanvaardt hij dat het surfen op onze webpagina’s niet geoptimaliseerd is.
 • De performance cookies daarentegen maken het surfen gemakkelijker door bepaalde van uw gebruiksvoorkeuren te registreren. Dat gebeurt voor statistische doeleinden of om het surfen te vereenvoudigen, te versnellen en te optimaliseren of om u goederen of diensten aan te bieden. De klant geeft de toestemming aan het bedrijf om zijn cookies te gebruiken door op de voorziene banner van de website te klikken. Deze voorkeur wordt gedurende 13 maanden opgeslagen. De klant kan deze cookies blokkeren via de instellingen van zijn browser. In dit geval, aanvaardt hij dat het surfen op onze webpagina’s niet geoptimaliseerd is.

13. Gedefinieerde termen

In deze algemene verkoopsvoorwaarden dient te worden verstaan onder:

« Bedrijf »: De Belgische succursale van het bedrijf Mister-Auto.com, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van € 4 374 600, ingeschreven in de Registre de Commerce et des Sociétés van Lyon (Frankrijk) onder het nummer 508 332 244, met maatschappelijke zetel te 19 rue Alfred de Musset 69100 Villeurbanne (Frankrijk).

« Bestelling »: de elektronische bestelling die door de Klant wordt opgegeven via de Website, overeenkomstig de bepalingen van de huidige verkoopsvoorwaarden.

« Klant »: een professionele of niet-professionele consument die Producten en/of Diensten van het Bedrijf koopt.

« Bestellingsbevestiging »: de bestellingsbevestiging die het Bedrijf aflevert om de Klant te laten weten dat zijn Bestelling werd aanvaard.

« Niet-professionele Consument »: een Klant die Producten en/of Diensten aankoopt voor andere noden dan die van zijn beroepsactiviteit.

« Overeenkomst »: het geheel van de overeenkomst bestaande uit de huidige verkoopsvoorwaarden en de Bestellingsbevestiging.

« Factuur »: de factuur die door het Bedrijf wordt uitgegeven voor de betaling van de prijs van de Producten en/of Diensten.

« Werkdag »: elke weekdag met uitsluiting van zaterdagen, zondagen of feestdagen in België.

« Bestellingsnummer »: het bestellingsnummer dat door het Bedrijf aan de Klant wordt doorgegeven.

« Partij(en) »: de Klant en/of het Bedrijf.

« Prijs »: de prijs van het (de) Product(en) en/of Dienst(en) die de Klant bij het Bedrijf heeft gekocht, zoals gedefinieerd in artikel 3 van de huidige verkoopsvoorwaarden.

« Producten »: de producten die op de Website beschikbaar zijn en waarvan het Bedrijf aanvaardt om ze te leveren met naleving van de huidige verkoopsvoorwaarden en die tevens Diensten kunnen bevatten.

« Site of Website »: onze Website, te raadplegen via het adres mister-auto.be die werd ontwikkeld om de bestellingen van consumenten in België te ontvangen.

« Bezorger »: elke bezorger die gelast is met de levering van het (de) bestelde Product(en), zijnde, naar omstandigheid: UPS, Fedex, GLS…


14. SSL

Onze webpagina’s zijn beveiligd door een SSL verbinding wanneer de klant persoonlijke gegevens doorgeeft.


15. Contact

MISTER-AUTO.BE
19 rue Alfred de Musset
69100
Villeurbanne
FRANKRIJK

Info : 02 320 12 67 (lokaal tarief)
van maandag tot/met vrijdag van 9u tot 16u

Contactformulier

Email : [email protected]

Laatste update op 26/09/2017.


Wilt u de Algemene Voorwaarden opslaan of afdrukken? Klik hier

Waarom kiezen voor Mister Auto
 • Altijd de laagste prijzen
 • Een aanbod van meer dan 300 000 originele onderdelen
 • Een gekwalificeerde klantenservice staat
  tot uw dienst
 • Een niet goed,
  geld terug garantie
Betrouwbaar en veilig bestellen